中文 |  English    

下载寒假作业      

2020 Australian Mathematical Contest (AMC) awards

Our school students participated in the Australian Mathematics Competition (AMC) on September 26, 2020, and the results were announced. A total of 38,516 students from 2,435 international schools and elementary and secondary schools across the country participated in the competition. A total of 141 students from our school won the awards, and the awards are as follows:

1 student won the Award of Excellence (Prize)

G3 Zhang Jiarong

Zhang Jiarong won the Excellence Award with a score of 131 points (out of 135 points).

13 students won the second prize

G3 Xiao Zikun, Luo Tianyu, Tao Jiayue. G4 Wang Yitong, Cai Yiyi, Shi Haoyang, Yiliqi. G5 Zhang Liang, Xue Jingfu. G7 Chen Yitong. G8 Fang Liangji. G10-3 Hu Yanhao. G12 Zhang Tianyao.

55 students won the third prize

G3: Liang Xinchen, Guo Siteng , Wu Yutong, Gan Lin, Liu Siyuan, Han Tianmu, Sun Wanling, Zhong Yixiao, Liu Hongrui, Tan Shunhan, Wang Qinyu, Liao Qianmo, Li Jian, Liu Sinuo

G4: Huang Yingtian, Zhu Yunbo, Huang Ziyu, Qi Mingche, Ge Siyuan, Yang Rou, Li Tongkun, Wu Yuanfeng

G5: Tu Zexuan, Wang Yaru G6: He Zhaozhi

G7: Chang Yewei, Xue Ziyan, Lu Zixi, Wang Yihao, Liu Xiuqi, Zheng Jingshao, Zhao Qianhui, Shu Wenxin, Wu Jianuo, Gao Yingze

G8: Chang Xinrui, Zhu Chengyu, Yang Mo, An Youxian, Peng Zhengdi G9: Tang Chao, Gu Zihan, He Junfeng

G10: Zhao Siheng, Wang Yuzhi, Bu Huazhe, Wang Hao, Lu Mingtao, Wang Jian, She Yuanzheng, Zhao Boning G11: Yin Jiaqi, Hu Yongying, Li Yuqiao G 12: Du Zhihai

72 students won the math skills award

G3: Ren Zhinuo, Chen Xuanxuan, Qi Ji, Li Ailin, Zhang Shiyun, Wang Hanwei, Ma Chuyao, Sun Ruotian, Wang Yiyi, Liu Xiyue, Nie Jiani, Chen Anjie, Yang Jingxiang, Yen Ziyue, Liu Zihan, Li Yuhan

G4: Wu Zhuohan, Li Yuze, Qiao Qingyu, Jia Shuo, Meng Shiya, Wang Qiaoyi

G5: Bai Zhaoxuan, Liu Wenxi, Jiang Yinuo, Wei Keyan, Deng Haotian

G7: Song Yize, Qian Guanchen, Liu Yuetong, Fu Chonglei, Sun Mingyang, Yu Aidi, Gao Yuxin, Zhang Zizheng, Cheng Yuxuan, Wang Jialin, Cao Xiyang

G8: Jiao Jingluo, Cai Zhuoyun, Li Jiawen

G9: Han Yu, Wu Tao, Duan Ruixi, Zhang Weibo, Li Jiayin, Qu Haodong, Wang Yihang

G10: Wang Siyang, Liu Bing, Ye Zi, Du Jinyi, An Mushi, Xin Caimin, Zhang Qimiao, Wang Qichao, Wang Na, Li Juehua, Xiao Shengyang, Wei Jinghan

G11: Wang Qianzhi, Ma Ling Dingdang, Ying Haochang, Liu Beixuan, Xie Lingyue, You Ruolan, Bai Yitong, Zhang Hongji

G12: Yao Jiewen, Wei Zexi, Zhai Yifei, Han Kang

The Australian Mathematics Contest (AMC) is currently the world’s largest and long-established inter-school mathematics competition. A total of 15 million students from 32 countries have participated in the competition. It allows students around the world to learn deeply, learn together, and deeply understand the importance of mathematics in life. AMC has set up different awards according to the five difficulty levels of A, B, C, D, and E. Each difficulty level is awarded separately by grade. There are 30 questions in the exam, with a total score of 135 points.

After participating in international mathematics competitions, the students different problem-solving methods, improved their problem-solving ability. BCS/BCCSC have achieved excellent results in all previous international competitions they participated in and won many awards.